XCIII sesja Rady Gminy Jaśliska

3 Min Czytania

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.       z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 24 stycznia 2024 r. /środa/ o godz. 1600  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XCIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

4.    Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

5.    Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.

6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2024 rok /druk nr 492/,

b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2024 – 2032/ druk nr 493/,

c)     w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024 /druk nr 494/

d)   sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024  /druk nr 495/

e)    sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024 /druk nr 496/

f)    w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Jaśliska na rok 2024/druk nr 497/,

g)   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Gminy Jaśliska na 2024 rok/druk nr 498/,

h)   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Jaśliska na 2024 rok/druk nr 499/,

i)     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaśliska na 2024 rok/druk nr 500/,

j)     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na2024 rok/druk nr 501/,

k)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  Gminy Jaśliska na 2024 rok /druk nr 502/,

7.        Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 

8.        Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

9.        Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.                   

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

24 stycznia 2024 r. /środa/ o godz. 1500 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.      

Zostaw komentarz