DODATEK OSŁONOWY W 2024 r.

3 Min Czytania

Od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1.    Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł.

2.    Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł. na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

·         228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

·         343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

·         486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

·         657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

·         286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

·         429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

·         607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

·         822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od  stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśliskach  lub za pośrednictwem ePUAP.

Zostaw komentarz